Willem Bosch. Mijn opa, werd geboren in Rotterdam op 14 juli 1898 en overleed net na de oorlog op 27 maart 1946 in Haarlem. Hij begon, zich niet gebonden voelend aan kerkelijke dogma’s, onbevooroordeeld een studie te maken van de leer van alle bestaande Godsdiensten en Sekten. Zowel Westerse als Oosterse. Hij schreef honderden teksten en gedichten. Willem Bosch was etaleur voor Philips en reisde het hele land door om de nieuwste Philips gloeilampen onder de aandacht te brengen in de etalages van de winkels

 


Bevrijding

Posted by .

Bevrijding   Verheft de dood uw denken niet? Zal smartgevoel U niet begeleiden Naar het eindloos stralend Godsgebied En U van alle leed bevrijden.   Gaf God U niet bij alle wee Die ziel beroert en ’t hart doet breken, Een groote kracht door innig bee Een vriend die steeds van hoop zal spreken.  … Lees verder »

Licht

Posted by .

Licht   O’ wonderlijk licht O’ wonderlijk leven, O’ wonder van plicht O’ wonder van geven, Mysterie van ’t nu Mysterie van ’t lot Mysterie van U Mysterie, mijn God . Uw eeuwigen kracht In oneindigheid, Verborgen macht Die mijn wereld bevrijd. Millioenen in U Die gij immer zult geven Het eeuwige nu, Of het… Lees verder »

Alleen dan

Posted by .

Alleen dan!   Al hoort ge duizend schoone woorden Weerklinken in de levensschool, Al hoort ge de liefelijkste accoorden Door ’s meesters hand, uit de viool. Al ruikt ge ook de fijnste geuren Uit ’s werelds schoone bloemengaard Al ziet ge liefelijke kleuren Vereenigd hier op onze aard. Dan nog zult ge niet kunnen stijgen… Lees verder »

Sloopers, bouwers

Posted by .

Sloopers, bouwers   Sloopers, waarom? Sloopers waarom? Doet Ge niet anders als sloopen en breken, Overal, overal, waar ik ook kom, Zie ik U bezig, als wildet G’ U wreken, Sloopers, o zeg mij, waarom Ge dat doet. Zijn al die dingen bij U dan niet goed? Luister mijn vriend, Gij moet nooit vergeten, Dat… Lees verder »

Avondmaal

Posted by .

Avondmaal   Aan ’t einde der dagen, Aan den voet van den graal Uw ziele gedragen, Naar ’t laatste avondmaal. De beelden herrijzen Gaan aan U voorbij En vragen bewijzen Maakt liefde ons vrij. Dan neder gebogen In dienst van het al, Een straal uit Uw oogen Die vrij maken zal. Geheel Uw gegeven ’t… Lees verder »

Vreugdeland

Posted by .

Vreugdeland   Er is een land, in welks dreven Alleen die groote ziel kan leven, Die steeds een deel van zich kan geven Aan hooger doel.   Hij, die het kwade niet veracht, Maar daaruit bouwt, steeds nieuwe macht Tot zijn verhoogde ziele kracht En rein gevoel.   Hij, die zoo te langzaam stijgt Zijn… Lees verder »

Geestes Wereld

Posted by .

Geestes Wereld   Eenmaal zal het leven komen, Van uw eigen diepste droomen, In U zelf aanschouwd. Een ideaal en steeds volharden, Scheurt het droeve kleed aan flarden Wat U tegen houd. Van de werelden der geeste Die gij immer toch het meeste Innig hebt begeert. Kom dan, treed gerust dan nader In den hemel,… Lees verder »

Afscheid

Posted by .

Afscheid   Als gij aan ’t eind der dagen, Op de grens staat van Uw zijn, En gij de sprong durft wagen, In werelden van schijn. Dan zult ge schijn verlaten, Die een maal buiten was, Van tijden en van maten, Van landen, volk en ras. En zult ge schijn betreden, Waar het begrip van… Lees verder »

Zonnebruid

Posted by .

Zonnebruid   Het licht, gouden stralen, Wat eeuwiglijk schijnt In ’t duister der dalen Daar, vormen omlijnd. Met kransen van leven, Met klanken, met kleur, Ook daan, hoog verheven, En lieflijken geur, Van bloemen parade, Mijn kinderen, toe weet ’t Is ’t kleed van de gade Der zonneplaneet. Willem Bosch 1898-1946 Copyright 2021

Zwijgen

Posted by .

Zwijgen   Al raast en brult de wind, al zwiepen nu de twijgen, Al beukt de zee het strand, met razend groten macht Al toont ons bliksemflits, in snelheid nu haar kracht, Ik weet dat lentepracht, ons wacht, dus zal ik rustend zwijgen.   Al dekt lijkwâ, veld en bosch en moeten boomen neigen, Al… Lees verder »

Niet

Posted by .

Niet   Niet, hoe veel ge hebt gestreden, Niet, hoeveel ge hebt gedood, Niet, hoe veel ge hebt gebeden, Niet, omdat ge ’t kwaad ontvlood. Niet, omdat ge hebt gegeven Aanhem, die om een aalmoes bad, Maar, hoe veel ge in het leven, Groot en waar hebt lief gehad.   Niet, omdat ge vrede wilde,… Lees verder »

De Sleutel

Posted by .

De Sleutel   Zoeker, worstelaar in ’t leven, Vechter met begeerte en lust, Ik zal u een sleutel geven, Van de poorte “Zielerust”. Gooi die duizend, duizend dingen, Sleutels maar van éénen kast Waar miljoenen stervelingen Eerder waren reeds te gast. In die kaste is verborgen, Het symbool van zekeren kracht. Adem van des menschen… Lees verder »

Aan ’t levenseinde

Posted by .

Aan ’t leveneinde   Aan ’t einde der dagen, Aan de voet van den graal, Uw ziele gedragen, Naar ’t laatste avondmaal. De beelden verrijzen, Gaan aan ons voorbij En vragen bewijzen, Maakt liefde ons vrij? Dan neder gebogen, In dienst van het al, Een straal uit uw oogen Die vrij maken zal. Geheel u… Lees verder »

Levenslust

Posted by .

Levenslust   Niet zo erg overdreven In het jagen, in het streven Naar een meer volmaakter leven Dan ge schijnbaar nu bezit. Wilt ge immer wel bedenken, Dat dit leven U kan schenken, En ge  U geheel kan drenken, In het geluk van ’t reine wit. Neen, ge moet niet langer zoeken, In de diepst… Lees verder »

Liefde

Posted by .

Liefde   ‘k Zal alles, alles minnen Met mijne liefde gloed. ‘k Zal alles overwinnen Wat mij soms twijfelen doet. Ik kan het niet bewaren In ’t diepste van mijn hart, Wijl zoveel zielen varen, Op golven van smart. Want al het ziele smachten, Ja, alle, alle ellend, Kan men daar steeds verwachten, Waar men… Lees verder »

Onschuld! en?

Posted by .

Onschuld! en?   Onschuld, straalt hem uit de oogen, Rein zijn zeggen, rein zijn daan, God belijden, zonder logen, Volg hem, waar hij ook zal gaan.   Maar ge moogt dan nooit vergeten Dat ge ’t reine nimmer vond, En ge van waarheid, niets zoudt weten Als de logen, niet bestond.   Willem Bosch 1898-1946… Lees verder »

Liefde’s Stroomen

Posted by .

Liefde’s Stroomen   Ongebonden, Ongeschonden, Stroomt de liefde door mij heen. Als een waarheid, En een klaarheid, Uit mijn hemel, naar beneen. ’t Goddelijk leven Immer geven, Wat niet naar belooning vraagt, Maar de harten, Vol van smarten Door een stroom van liefde schraagt. Zoek geen wegen, Ken de zegen, Om te zijn, een weg… Lees verder »

Bomen Leven

Posted by .

Bomen Leven   Boom, uw kruin zo hoog verheven, In oneindigheids verschiet. Blarenritsel, machtig leven, Zo ziet men uw lijden niet. Want de sappen, die de krachten Van het bovenaards bestaan, U het gouden zonlicht brachten Komen uit de aard vandaan. Diep beneden, hoog verheven, Uw bestaan, is machtigen strijd, Door het lijden, hoger leven,… Lees verder »

Toen was ik vrij

Posted by .

Toen was ik vrij   Toen ik mijn duivels kwaad U schuwde en verachte, Toen was in mij de haat Naar God was ‘t, dat ik smachtte.   Maar toen de liefde kwam, Toen was, toen was ik vrij, Daar ’t mij de haat ontnam. Toen woonde God in mij.   En lief, kan lief… Lees verder »

Goeden Vrijdag

Posted by .

Goeden Vrijdag   De wereld wijst de liefde aan, Beschuldigd haar, van ’t geen zij zelf draagt. Hoewel zij het licht niet kan ontgaan, Is het immer toch den dood, waarnaar zij strijdend vraagt.   De wereld kent de liefde niet, Miskent het licht, de zonnekracht, het eindeloze leven. En heeft geen eeuwigheids verschiet, ’t… Lees verder »

Gods plaats

Posted by .

 Gods plaats   Er is geen plaats, waar God niet leeft, Geen plaats, waar God, niet immer geeft En ook geen plaats, waar Hij niet streeft, Niet werkt, niet scheppend bouwt. Er is geen plaats, waar God niet groeit, Geen plaats, waar God, niet immer bloeit, En ook geen plaats, waar Hij niet stoeit En… Lees verder »

Levensavond

Posted by .

Levensavond Vervliegende Jaren In razende spoed, Dan grijze haren Verkilling in ’t bloed. Voorover gebogen Verstijfd alle leen, Glansloos de oogen Heel moede gestreen, Als gij  het O’ wezen Vreugde vol schouwt In een wereld als dezen Door de geesten gebouwd. Waar lente en leven Gezondheid en macht Alleenlijk naar streven Naar schoonheid en pracht…. Lees verder »